Organizaciona struktura

Rukovodeći organi

Upravni odbor
Predsednik: Ljiljana Vasić
Savet roditelja
Predsednik Bojana Novaković Kuzmanović
Direktor Sanja Šimić
Sekretar Nada Zagorac

Stručni organi
Vaspitno obrazovno veće
Stručni aktivi – VZU