Preventivna zdravstvena zaštita

Formiranje zdravih navika kod dece osnovni je zadatak i prioritetni sadržaj rada u sprovođenju preventivne zdravstvene zaštite u dečijem vrtiću. Prioritetni zadaci programa preventivne zdravstvene zaštite su:

Planiranje i programiranje preventivne zdravstvene zaštite;

Stvaranje optimalnih uslova za pravilan psihofizički razvoj,očuvanje i unapređenje zdravlja dece;

Saradnja sa društvenom sredinom( stručnim službama Doma zdravlja,polivalentnom patronažnom službom,GZZJZ i sanitarnom inspekcijom);i programiranje preventivne zdravstvene zaštite;

Saradnja sa porodicom;

Zdravstveno vaspitni rad;

Stručno usavršavanje;

Vođenje zdravstvene dokumentacije.

Program preventivne zdravstvene zaštite ima za cilj formiranje zdravog, zadovoljnog i bezbrižnog deteta. Preventivna zdravstvena zaštita realizuje se različitim aktivnostima predviđenim planom i programom u skladu sa potrebama deteta. Kroz svakodnevni rad preduzimaju se mere u cilju očuvanja zdravlja i sprečavanja nastanka i širenja bolesti.

*Da bi se stvorili optimalni uslovi za pravilan psihofizički razvoj, očuvanje i unapređenje zdravlja dece: sistematski pratimo parametre rasta i razvoja(tm,tv), ličnu i opštu higijenu deteta, svakodnevno se prati zdravstveno stanje dece. Periodično se sprovode stomatološki sistematski pregledi u okviru saradnje sa stomatološkom službom Doma zdravlja.

Ukoliko se pri prijemu primeti da dete nije zdravo, neće primiti u kolektiv i savetovaće se roditelju da ga odvede izabranom lekaru. Kada se tokom boravka deteta u kolektivu primeti ili utvrdi da je dete bolesno, roditelj se obaveštava i savetuje da se dete odvede kod izabranog pedijatra. Posle završenog lečenja prijem deteta u grupu se vrši na osnovu lekarske potvrde od izabranog pedijatra.

Svaki izostanak deteta zbog bolesti, roditelj je dužan da prijavi vaspitaču ili medicinskoj sestri vaspitaču, kao i da donese potvrdu da dete može da se vrati u kolektiv.

Tokom boravka dece u kolektivu svakodnevno se obavlja dnevna trijaža u cilju uvida u zdravstveno stanje dece, epidemiološkog stanja radi sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti.

Takođe je od izuzetne je važnosti da roditelji znaju da je vrtić ustanova gde borave zdrava deca. Bolesnom detetu(pov.temperatura,povraćanje,respiratorni problemi…) trebaju mama i tata i u tom slučaju vaspitač i medicinska sestra nisu dovoljni, potrebna mu je veća pažnja,  nega i ljubav. Rizik je dovoditi bolesno dete zbog njega samog ali i zbog druge dece.

Kod dece sa zdravstvenim rizikom (febrilne konvulzije,epilepsija i druga stanja krize svesti), reaguje se u skladu sa pisanim preporukama ordinirajućeg lekara. Za decu kod kojih postoji dijagnoza hroničnog nezaraznog oboljenja, a iziskuje primenu terapije dok je u vrtiću, roditelj je u obavezi da medicinskoj sestri na poslovoma prev. zdravstvene zaštite preda i stručno mišljenje ordinirajućeg lekara specijaliste, sa predlogom mera i postupaka koje treba sprovesti u toku boravka deteta u vrtiću. Svaka primena leka se mora evidentirati.

Ostalu terapiju za lečenje akutnih stanja (antibiotici,lekovi za kašalj,kortikosteroidi…) nije dozvoljeno primenjivati u PU. Lečenje deteta treba da se završi kod kuće, a posle izlečenja i uz lekarsku potvrdu može biti vraćeno u grupu.

*Zdravstveno-vaspitni rad je sastavni deo očuvanja i unapređenja zdravlja, rasta i razvoja dece. Deca kroz igru dobijaju osnovne pojmove o zdravlju i usvajaju odgovarajuće kulturno-higijenske navike. Aktivnosti koje se realizuju su iz oblasti: lična i opšta higijena, spavanje i odmor, ishrana pravilno držanje tela i fizičke aktivnosti, zdrava životna sredina, upoznavanje sa značajem održavanje oralne higijene, značaj pravilne ishrane za prevenciju raznih stomatoloških oboljenja, prevencija deformiteta stopala na ranom uzrastu. Za formiranje zdravih navika kod dece od izuzetnog je značaja učešće roditelja, koji su pre svih najviše zainteresovani i odgovorni za zdravlje, zdrave navike i ponašanje svog deteta. Tokom godine se organizuju i sprovode edukacije za roditelje iz oblasti zdravstvenog vaspitanja zavisno od interesovanja kroz: individualne razgovore, roditeljske sastanke, zdravstveni kutak, savetodavni rad, radionice, predavanja i druge oblike rada. Aktivnosti na formiranju zdravih navika kod dece sprovode se za vreme boravka deteta u vrtiću, primenjuju se metode, sredstava i oblici zdravstvenog vaspitnog rada koje su prilagođene uzrastu.

Deo zdravstveno vaspitnih sadržaja se realizuje u saradnji sa polivalentnom patronažnom službom Doma zdravlja, sve aktivnosti prate plan aktivnosti povodom obeležavanja bitnih datuma po kalendaru zdravlja. Plan se svake godine zajednički sačinjava, teme koje se realizuju: Svetski dan prve pomoći, Svetski dan srca, Nacionalna nedelja promocije dojenja, promena loših navika u ishrani i pravilna ishrana, Svetski dan mentalnog zdravlja-prevencija stresa, Međunarodni dan deteta-motivacija za zdrav razvoj od rođenja, Nacionalni dan borbe protiv pušenja-smanjenje broja pušača, Svetski dan voda-značaj očuvanja životne sredine u cilju očuvanja higijenski ispravne vode, Svetski dan zdravlja-prevencija, promocija zdravlja, značaj imunizacije u cilju prevencije nastanka i oboljevanja od zaraznih bolesti, Svetski dan porodice, Međunarodni dan fizičke aktivnosti-kretanjem do zdravlja, obeležavanje nacionalne nedelje zdravlja usta i zuba…

U objektima Prvomajska, Centar i Kockica postoje zubarske ordinacije, u saradnji sa stomatolozima iz Doma zdravlja se realizuju preventivne stomatološke aktivnosti-preventivni pregledi i edukacija dece vezana za način održavanja oralne higijene, prevenciju bolesti usta i zuba…

* Vođenjem zdravstvene dokumentacije dobijamo podatke o odsustvovanju dece po vrstama bolesti i uzrasnim grupama, o učestalosti infektivnih bolesti kod dece , evidentiraju se zdravstveni problemi dece-alergije, netolerancija na hranu, hronične nezarazne bolesti, evidentiraju se promene zdravstvenog stanja dece i povrede u toku boravka u kolektivu. Na osnovu toga se planiraju i sprovode mere za sprečavanje nastanka i širenja bolesti.

* Svakodnevno se kontrolišu higijensko epidemiološki uslovi u objektima. Kontinuirano se sprovodi instruktivni, zdravstveno preventivni rad sa med.sestrama vaspitačima, tehničkim i kuhinjskim osobljem. Planiraju se i realizuju obavezni sanitarni pregledi u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica, takođe se u vanrednim zdravstveno epidemiološkim situacijama se sprovode protivepidemijske mere saradnji sa referentnim zdravstvenim ustanovama. Planiraju se i sprovode mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sve ove mere se sprovode u cilju obezbeđivanja optimalnih sanitarno higijenskih uslova za boravak dece u kolektivu.

* Kontinuirano se planira i sprovodi stručno usavršavanje u skladu sa godišnjim programom Ustanove, Razvojnim planom i aktuelnom epidemiološkom situacijom, sarađuje sa stručnim institucijama koje se bave unapređivanjem zdravlja dece i sa ostalim predškolskim ustanovama na nivou Srema.